Schallmessung

Fellert Even Better

3 mm (1/8 inch)

Fugenlos montiert (Typ A)

25 mm (1 inch)

Fugenlos montiert (Typ A)

Abgehängt, 200 mm Fuge (Typ E-200)

Abgehängt, 400 mm Fuge (Typ E-400)

39 mm (1,5 inch)

Fugenlos montiert (Typ A)

Abgehängt, 200 mm Fuge (Typ E-200)

Abgehängt, 400 mm Fuge (Typ E-400)

Even Better Acoustical Coating

Even Better Access Panel